2018

Knowit julkaisee ensimmäisen vuosittaisen ilmastoraporttinsa. Raportti on laadittu noudattaen Greenhouse Gas (GHG) Protocol ‑raportointistandardia, ja siinä arvioidaan ja ilmoitetaan yrityksen ilmastovaikutus päästöjen Scope-luokkien 1, 2 ja 3 osalta.

Etenemissuunnitelma kohti fossiilivapaata Ruotsia. Vuonna 2018 laadimme yhteistyössä 40 muun digitalisaatiokonsultoinnin yrityksen kanssa etenemissuunnitelman kohti fossiilivapaata, ilmastopositiivista ja kilpailukykyistä digitalisaatiokonsultoinnin sektoria. Suunnitelma laadittiin Ruotsin hallituksen pyynnöstä Fossil-Free Sweden ‑hankkeen puitteissa.

2019

Knowit on julistettu ilmastoneutraaliksi PAS 2060 ‑standardin mukaisesti. Ilmastoraporttien laskelmat tehdään ilmastoneutraaliuden PAS 2060 ‑standardin mukaisesti. ZeroMission arvioi ja vahvistaa ilmastoneutraaliuden kyseisen standardin mukaisesti. Ilmastoraporttien sekä aktiivisten toimien, tietoisten valintojen ja päästökompensaatioiden perusteella Knowit on julistettu ilmastoneutraaliksi yritykseksi 1. tammikuuta 2019 lähtien.

Digitalisaatiokonsultoinnin Fossil-free Sweden -etenemissuunnitelman luovuttaminen Ruotsin hallitukselle. Yksi etenemissuunnitelman näkökohta oli omien toimintojen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2018 verrattuna, ja olla fossiilivapaa viimeistään 2045. Onnistuaksemme tässä tavoitteessa, meidän on muun muassa vähennettävä lentämistä ja pidennettävä tietokoneidemme ja matkapuhelimiemme käyttöikää.

2021

Knowitista tulee voittoa tavoittelemattoman Digitaliseringskonsulterna (Digitalisaatiokonsultit) ‑järjestön aktiivinen jäsen. Järjestö kerää konsulttiyrityksiä tukemaan Fossil-Free Sweden -etenemissuunnitelmaa ja kunnianhimoista ilmasto-ohjelmaa. Järjestön tarkoituksena on yhdessä toimien auttaa yhteiskuntaa tunnistamaan digitalisaation mahdollisuudet ja tarttumaan niihin ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun vauhdittamiseksi. Järjestön on aktiivisesti autettava poliitikkoja, liike-elämää ja julkista sektoria ymmärtämään, miten Ruotsi voi digitalisaation, suunnittelun, muutostenhallinnan ja innovaatioiden avulla muuntua fossiilivapaaksi hyvinvointivaltioksi ja tämän tuloksena saavuttaa myös lisää kilpailukykyä ja kasvua.

Knowit ryhtyy Exponential Roadmap Initative ‑hankkeen kumppaniksi. Knowit ottaa seuraavan askelen pitkän aikavälin kestävän kehityksen ponnisteluissaan ja ryhtyy Exponential Roadmap Initative ‑hankkeen kumppaniksi. Tämä kumppanuus merkitsee, että Knowit toimii 1.5°C Business Playbook ‑kehyksen periaatteiden mukaisesti ja pyrkii jatkuvasti tukemaan asiakkaitaan ilmastoasioiden integroimisessa heidän liikestrategioihinsa ja digitaaliseen transformaatioon. Tavoitteena on myötävaikuttaa maailmanlaajuisten päästöjen puolittamiseen ennen vuotta 2030 matkalla kohti nettonollaa sekä edesauttaa maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen.

Knowit liittyy YK:n Race to Zero -kampanjaan. Exponential Roadmap ‑kumppanuuden kautta Knowit liittyy YK:n maailmanlaajuiseen Race to Zero ‑ilmastokampanjaan.

Knowit liittyy YK:n Global Compact ‑aloitteeseen. YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsenenä sitoudumme toimimaan aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi ja raportoimme kestävässä kehityksessä edistymisestämme YK:lle vuosittain. Jäsenyyteen kuuluu myös vastuu YK:n 17 kestävän kehittämisen tavoitteen sekä kansainvälisten ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista taistelua koskevien käytäntöjen kymmenen periaatteen edistämisestä.

2022

Knowit toteutti kestävän kehityksen raportissaan neljän pilarin tiedonantomallin, joka perustuu Exponential Roadmap ‑hankkeen 1.5°C Business Playbook ‑kehykseen ja joka kuvaa kestävän kehityksen ponnisteluiden kunnianhimoa, strategioita ja edistymistä.

Knowit liittyy Science Based Target initiative (SBTi) ‑hankkeeseen ja asettaa tieteeseen perustuvat tavoitteet sekä sitoutuu vähentämään Scope-luokkien 1 ja 2 absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä perusvuoteen 2019 verrattuna. Knowit sitoutuu myös vähentämään Scope-luokan 3 absoluuttisia päästöjä ostetuista tavaroista ja palveluista, liikematkoista ja työntekijöiden työmatkoista 50 % samalla aikavälillä.

Lisäksi Knowit esittelee uuden kestävän kehityksen tavoitteen. Tämä tavoite perustuu sitoumukseemme edesauttaa aktiivisesti YK:n Agenda 2030 ‑ohjelman tavoitteiden toteutumista ja yhteiskunnan kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin. Vuonna 2030 80 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. Vuonna 2021 67 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n yhdeksästä kestävän kehityksen tavoitteesta, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta Knowit on valinnut keskittymiskohteikseen tavoitteet 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ja 16.

Knowit toteuttaa ilmastokompensaatiota 10 prosenttia enemmän, kuin mitä ilmastoneutraalius edellyttää. Tämä tarkoittaa, että Knowit on ilmastopositiivinen yritys 1.1.2022 alkaen PAS 2060 -standardin mukaisesti.

2023

Mosse

Knowit on sitoutunut asettamaan pitkän aikavälin tavoitteet yhtiön CO2-päästöille Science Based Targets -aloitteen Corporate Net-Zero Standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että täydennämme aikaisempaa tavoitettamme puolittaa CO2-päästömme viimeistään vuoteen 2030 mennessä pitkän aikavälin päästövähennystavoitteella vuoteen 2050 asti sekä suunnitelmalla siitä, kuinka hallitsemme siihen mennessä jäljellä olevia mahdollisia hiilidioksidipäästöjä. Katso lisätietoja standardista ja siitä, mitä sitoumuksemme tarkoittaa https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Alkuun