Skip to main content
To the homepage of Knowit

Tulevaisuudennäkymien kartoitus

Osana tulevaisuudennäkymien kartoitusta olemme määrittäneet neljä aluetta, jotka selvästi vaikuttavat planeettaan ja sen asukkaisiin.

Navigating 2030

Kestävän kehityksen hankkeissa, jotka edistävät pitkän aikavälin arvomuodostusta, on tärkeää ymmärtää ulkopuolista maailmaa ja sidosryhmien odotuksia näinä dynaamisina aikoina.

Knowitin prosessi, jossa selvitetään olennaisimmat ja siten tärkeimmät kysymykset, auttaa priorisoimaan Knowitin painopisteet kestävän kehityksen edistämisessä. Prosessin ensimmäinen askel on tulevaisuudennäkymien kartoitus Navigating 2030, joka ilmaisee neljä planeettaan ja sen asukkaisiin selvästi vaikuttavaa aluetta.

  • Kasvun rajat
  • Väestörakenteen muutos
  • Verkottunut maailma
  • Luonnonympäristöjen muutos

""
""

1. Kasvun rajat

Tulevana vuosikymmenenä epätasapaino luonnonvarojen tarjonnan ja kysynnän välillä kasvaa. Tämä muodostaa vakavan uhan kestävälle yhteiskunnalle mutta myös liiketoimintamahdollisuuden Knowitille, sillä digitalisaation tarve kasvaa yleisesti ja näin käy etenkin kiertotalouden ratkaisuille. Ruoka-, vesi- ja energiapulan paheneminen on yleisesti uhka yhteiskunnalle, ja se kasvattaa levottomuuksien, nälänhädän ja pahimmassa tapauksessa sodan riskiä.

2. Väestörakenteen muutos

Maailman väestö kääntyy, kun ihmiset elävät yhä pidempään. Väestön ikääntymisen ennustetaan lisäävän terveydenhoito- ja eläkekustannuksia. Knowitilla on paljon asiakkaita julkiselta sektorilta, jonka taloudellisen vallan ennustetaan vähenevän väestön ikääntymisestä, terveydenhoidon puutteista ja ilmastonmuutoksesta yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten vuoksi. Samaan aikaan syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia Knowitille, sillä se voi kehittää digipalveluita ja -tuotteita, jotka voivat lisätä julkisen sektorin tehokkuutta ja kestävyyttä. 

""
""

3. Verkottunut maailma

Kehitys kohti verkottunutta ja yhdistettyä maailmaa voidaan tiivistää digitalisaatioksi ja automaatioksi, jotka kiihdyttävät innovointia, kun ideoiden jakaminen helpottuu ja nopeutuu. Uusi teknologia paitsi muuttaa elämäntapaamme myös vaikuttaa arvoihimme ja suhteisiimme.

Käynnissä on globaalin teknologian vallankumous, jossa käsitellyn ja tallennetun datan määrä sekä internetiin yhdistettyjen laitteiden määrä kasvavat eksponentiaalisesti edelleen. Maailman verkottuneisuuden kasvu luo hyviä liiketoimintamahdollisuuksia Knowitille, sillä IT-järjestelmien kehityksen ja kyberturvallisuuden ratkaisujen tarve kasvaa.

4. Luonnonympäristöjen muutos

Ei vaikuta siltä, että globaaleilla ponnisteluilla päästöjen vähentämiseksi saavutettaisiin Pariisin sopimuksen 1,5 tai 2 asteen tavoitetta, mikä suurentaa sään ääri-ilmiöiden, merenpinnan tason nousun ja lopulta ilmastopakolaisten virtojen kasvamisen riskiä.

Ottamalla selkeämmän roolin ratkaisuntarjoajana Knowit voi sekä luoda uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja että edistää päästöjen vähentämistä. Knowit voi myötävaikuttaa päästöjen vähentämiseen kehittämällä palveluja, jotka auttavat asiakkaita saamaan tietoja suorista ja välillisistä päästöistään, esimerkiksi seuraamalla energian käyttöä, luomalla läpinäkyvyyttä sähköisen kaupankäynnin CO2-vaikutuksen suhteen ja auttamalla asiakkaita virtaviivaistamaan logistiikkaa ja kuljetusta.

Lisäksi Knowit voi sekä lisätä asiakkaiden CO2-päästöjen läpinäkyvyyttä että auttaa heitä vähentämään päästöjä kehittämällä ratkaisuja, jotka lisäävät asiakkaiden yhteysmahdollisuuksia, ja edistämällä julkisen liikenteen, uusiutuvan energian ja energiankäytöstä tietoa keräävien järjestelmien käyttöä.