Skip to main content
To the homepage of Knowit

Pilari 3 - Tulevaisuuden liiketoiminta

Lue lisää tavoitteistamme, tuloksistamme ja toimenpiteistämme tulevaisuuden liiketoiminnan rakentamiseksi.

Mitä tulevaisuuden liiketoiminta tarkoittaa?

Tulevaisuuden liiketoiminnassa keskitytään siihen, miten Knowit voi vaikuttaa ympäristöönsä liiketoimintansa kautta. Digitalisaation ja innovaatioiden parissa työskentelynsä ansiosta Knowit on ratkaisukumppani, jolla on suuri postiivinen vaikutus sekä ilmastoon että koko yhteiskunnan kehittämiseen. 

Knowitilla on ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää innovaatioiden ja digitalisaation asiantuntemustaan auttaakseen asiakkaita ja yhteiskuntaa ratkaisuilla aikamme suurimpaan globaaliin haasteeseen – ilmastonmuutokseen. Tämä luo myös uusia, ainutlaatuisia liiketoimintamahdollisuuksia Knowitille. Integroimalla kestävän kehityksen ja ilmaston yrityksen liiketoimintastrategiaan, arvoihin, visioon ja asiakkaille tarjottavaan lisäarvoon Knowit voi tehdä positiivisen vaikutuksen maailmanlaajuiseen kestävään kehitykseen. 


Huipputason tietoturvaratkaisut

Huipputason tietoturvaratkaisut

Tavoite:

Asiakkaan tietojen suojaaminen 

Tulos:

Katso kuva. Suurten tietomäärien hallinta pilvessä tekee tietoturva-asioista monimutkaisempia. Tässä Knowit on kehityksen kärjessä, ja se toimittaa sekä pilvipalveluiden että tietoturvapalveluiden käyttöönotto- ja operointipalveluja. Sama pätee tekoälysovelluksiin, joissa teknologia ja laki ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa. Knowit toimittaa sekä teknisiä ratkaisuja että tukea tietoturvan ja yksityisyyden hallintaan.

Uudet GDPR- ja PSD2-säädökset, jotka aiheuttivat suuria haasteita monille Knowitin asiakkaille vuonna 2019, ovat pysyneet suurina haasteina myös vuosina 2020 ja 2021. Knowit on tukenut asiakkaita selittämällä heille, mitä säädökset tarkoittavat ja mitä vaatimusten noudattaminen edellyttää. Painopiste on yksityisyysasioissa, toimintojen tarpeissa sekä yhteiskunnallisissa hyödyissä. 

Tehtävät:

Knowitin tietoturvan hallintajärjestelmä perustuu ISO 27001 standardiin. Knowitilla on Ruotsissa yksi ja Norjassa yksi tietoturvaan erikoistunut tytäryhtiö, joka tarjoaa tämän alan konsulttipalveluita. Näiden tytäryhtiöiden resursseja ja osaamista hyödynnetään Knowitin sisäisessä tietoturvatyössä. Kesällä 2020 osia Knowitin Norjan toiminnoista sertifioitiin ISO 27001 standardin mukaisesti, ja vuonna 2021 aloitettiin yleisen ISO 27001 sertifikaatin valmistelutyöt. 

Voimaantuminen ja toimintakyky

Voimaantuminen ja toimintakyky

Tavoite:

Voimaantumista ja toimintakykyä mittaavan suorituskykyilmaisimen käyttöönotto. Tällä viitataan siihen, että yrityksen työntekijät kokevat itsensä voimaantuneiksi ja kykenäväisiksi itse myötävaikuttamaan kestävään tulevaisuuteen ”Kestävän tulevaisuuden tekijät” konseptin mukaisesti omissa rooleissaan, työtehtävissään ja vastuualueissaan. Lopullisena tavoitteena on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. 

Tulos:

Katso kuva. 

Tehtävät:

Knowitin työntekijöitä voimaannutetaan ja motivoidaan myötävaikuttamaan asiakkaidensa kestävän kehityksen toimiin. Tämän seuraamiseksi yritys on ottanut käyttöön Cybercomin Empowered & Enabled nimisen suorituskykymittarin vuodelta 2020 ja kehittänyt sitä edelleen. Yritys muodostaa vuonna 2022 kestävän kehityksen työryhmän tavoitteena vahvistaa yleistä kestävän kehityksen työtä ja yhdistää Knowitin visio tiiviimmin sen liiketoimintaan ja tarjontaan asiakkaille.

Cybercomilla ennen vuoden 2021 fuusiota työskennelleet työntekijät ovat käyneet kestävän kehityksen kurssin, joka on kehitetty yhteistyössä Tukholmassa toimivan Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun kanssa. Syksyllä 2021 Knowit on tehnyt tähän liittyvää sopeuttamis- ja kehitystyötä, jotta kaikki Knowitin työntekijät voivat käydä tämän kurssin. Kurssi kattaa ympäristönäkökohtien lisäksi kestävän kehityksen liiketoimintamalleissa, teknisessä kehityksessä ja digitalisaatiossa. Uusi kestävän kehityksen kurssi otetaan käyttöön vuonna 2022. 

Grow-ohjelma

Tavoite:

Grow-ohjelman tavoitteena motivoida naisia ja ei-binäärisiä ihmisiä sekä luoda olosuhteet kehittyneelle verkostoitumiselle. Ajatuksena on muodostaa oppimisyhteisö, jossa osallistujat varustetaan inspiroivalla tietämyksellä sekä työkaluilla, joilla he voivat vauhdittaa sekä omaa kehitystään että Knowitin kehitystä. Ohjelman aikana luodaan kestävän kehityksen alusta, autetaan kehittämään itsetuntemusta, lisätään sukupuolitietoisuutta sekä kehitetään arvokasta konsultointiosaamista. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kasvaa tulevaksi roolimalliksi muille naisille ja ei-binäärisille työntekijöille. 

Tulos:

'Päätös perustaa kestävän kehityksen työryhmä ja ottaa käyttöön kestävän kehityksen kurssi. 

Tehtävät:

Syksyllä 2021 ryhmä Grow-ohjelmassa olevia konsultteja on asiakastyötehtäviensä rinnalla kartoittanut, miten kaikki konsernin tytäryhtiöt ovat käsitelleet kestävää kehitystä sopimuksissaan, miten työntekijät näkevät kestävän kehityksen, kuinka laaja ja syvä heidän tietämyksensä on tässä asiassa, miten he ymmärtävät Kestävän tulevaisuuden tekijät hankkeen ja missä määrin kestävä kehitys on osa tarjontaa asiakkaille. Ryhmän työn tulos osoittaa, että nyt omaksutut hankkeet, kuten kestävän kehityksen työryhmä ja uusi kestävän kehityksen kurssi, ovat linjassa työntekijöiden odotusten kanssa. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin myötävaikuttava osuus nettomyynnistä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin myötävaikuttava osuus nettomyynnistä

Tavoite:

Vuonna 2030 80 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta Knowit on valinnut keskittymiskohteikseen tavoitteet 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ja 16. 

Tulos:

Katso kuva. Knowitin selvityksen mukaan 67 prosentilla nettomyynnistä on mahdollisuus myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. 

Tehtävät:

Esimerkkinä Knowitin työstä tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseksi on uusi pilvipohjaisten palvelujen konsepti, joka varmistaa, että Knowitin luomat pilvipohjaiset palvelut ovat mitattavissa kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä konsepti on nimeltään Knowit Sustainable Cloud. Se julkaistaan vuonna 2022, ja se sisältää myös kestävän kehityksen laskentatyökalupakin, jonka avulla mikä tahansa aiheesta kiinnostunut yritys voi helposti selvittää, kuinka kestävä yrityksen nykyinen ratkaisu on. Lisätietoja tästä saa osoitteesta knowit.eu/sustainablecloud. 

EU:n uusi taksonomia

EU:n uusi taksonomia

Tavoite:

Raportointi EU:n uuden taksonomian mukaisesti  

Tulos:

Katso kuva, jossa on tulos raportoituna taulukossa. 

Tehtävät:

Vuonna 2021 Knowit on kehittänyt menetelmän ja työkalupakin, joiden avulla mittaamisen ja raportoinnin voi suorittaa EU:n uuden taksonomian mukaisesti. Vuonna 2021 asialla oli vaikutusta vain kahteen ilmastonmuutoksen rajoittamiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvään ympäristötavoitteeseen.

Jotta voidaan mitata ja raportoida, kuinka suuri osuus yrityksen nettomyynnistä täyttää EU:n uuden taksonomian mukaiset vaatimukset, Knowitin ERP-järjestelmästä on kerätty tietoja aktiivisista projekteista ja niiden nettomyynnistä vuonna 2021. Näiden tietojen pohjalta projektipäälliköille on seuraavassa vaiheessa lähetetty kysely sen tunnistamiseksi, mitkä projektit voisivat olla hyväksyttäviä. Tunnistettujen projektien projektipäälliköt ovat sen jälkeen saaneet lisäkysymyksiä, joilla selvitetään, mitkä projektit täyttävät vaatimukset.