Skip to main content
To the homepage of Knowit

Pilari 1 - Tulevaisuuden yritykset

Lue lisää tavoitteistamme, tuloksistamme ja toimenpiteistämme matkallamme kohti tulevaisuuden yritystä.

Map

Mitä tulevaisuuden yritys tarkoittaa?

Tulevaisuuden yritys keskittyy yrityksen omiin kestävän kehityksen toimiin. Knowitille tämä merkitsee työtä tavoitteiden eteen ja yrityksen ilmastotoimien seuraamista, omien päästöjen vähentämistä linjassa 1,5 °C:n tavoitteen kanssa, eettistä liiketoimintaa, tasa-arvotyötä, terveellistä työympäristöä sekä työntekijöiden oikeuksista ja ihmisoikeuksista huolehtimista Knowitin eettisen ohjeiston mukaisesti. 

Yrityksen ilmastotoimet

Yrityksen ilmastotoimet

Tavoite:

Knowit on sitoutunut vähentämään omia absoluuttisia kasvihuonekaasujen (GHG) päästöjä (Scope-luokat 1, 2 ja 3) vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna päästöjen keskiarvoon vuosina 2018, 2019 ja 2020. 

Tulos:

Katso kuva. 

Tehtävät:

  1. Vuodesta 2018 lähtien Knowit on tehnyt vuosittain hiilijalanjälkiarvioinnin ymmärtääkseen, miten yrityksen oma jalanjälki on muuttumassa ja mitä toimia on tehtävä, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.
  2. Vuosina 2018 ja 2019 Knowit laati yhteistyössä yli 40 muun digitalisaatiokonsultoinnin yrityksen kanssa etenemissuunnitelman kohti fossiilivapaata, ilmastopositiivista ja kilpailukykyistä digitalisaatiokonsultoinnin sektoria. Etenemissuunnitelma laadittiin Ruotsin hallituksen tilauksesta hallituksen Fossiilivapaa Ruotsi hankkeen puitteissa. Osa suunnitelmaa oli, että Knowit sitoutui puolittamaan omien toimintojensa hiilidioksidipäästöt vuodesta 2018 vuoteen 2030 ja olemaan kokonaan fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.
  3. Knowitin oman negatiivisen vaikutuksen pienentämiseksi yritys on vuoden 2021 aikana laatinut nettonollatulevaisuuden kanssa linjassa olevat tiedepohjaiset tavoitteet sen perusteella, mikä on uusimpien tutkimusten mukaan tarpeen ilmastovaikutusten rajoittamiseksi. 

Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta

Tavoite:

Knowitin tavoitteena on mitata ja seurata työn edistymistä.  

Tulos:

Katso kuva. Vuonna 2021 raportoitu Whistleblower-asia on hoidettu Knowitin käytäntöjen mukaisesti. 

Tehtävät:

Knowit noudattaa viestinnässä, markkinoinnissa ja mainonnassa niiden markkinoiden kannalta olennaisia eettisiä sääntöjä, joilla toimimme. Työntekijät noudattavat Knowitin eettistä ohjeistoa edustaessaan yhtiötä. Knowitin Whistleblower-toiminnon tarjoaa ulkoinen toimittaja, ja se on käytettävissä yrityksen intranetin kautta. Ulkoinen toimittaja varmistaa, että rikkomuksista ilmoittavan henkilön henkilöllisyys pidetään salassa ja hän pysyy anonyyminä. Kaikille uusille työntekijöille kerrotaan toiminnosta osana perehdytysohjelmaa. 

Tasa-arvotyö

Tasa-arvotyö

Tavoite:

Knowitilla on tavoitteena tasainen sukupuolijakauma (40–60 prosenttia) johtohenkilöiden keskuudessa kaikilla tasoilla (rekrytointijohtajat, johtoryhmät, tytäryhtiöiden johtajat, toimitusjohtajat ja hallitus). Knowitin tavoite on mitata ja seurata tasa-arvotyön edistymistä.  

Tulos:

Katso kuva. Yritysfuusio Cybercomin kanssa lisäsi etnistä monimuotoisuutta, mutta vähensi hieman naisten osuutta työntekijöiden joukossa. Selitys tähän on, että Cybercomilla oli enemmän kansallisuuksia, kun taas Knowit oli pidemmällä sukupuolten edustuksen ja jakauman kehittämisessä. Knowitin työntekijöiden joukossa on nyt 56 eri kansallisuutta, ja ikäjakauma on 19–74 vuotta. 

Tehtävät:

Vuonna 2022 Knowit jatkaa aktiivista tasa-arvotyötään kasvattaakseen kulttuurista monimuotoisuutta. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi tehdään aktiivisesti töitä. Toimintasuunnitelmaamme syrjintää, ahdistelua ja seksuaalista häirintää vastaan päivitetään jatkuvasti, ja uusin versio on aina saatavilla ruotsinkielisenä osoitteessa knowit.se. Erityisesti painotetaan ennaltaehkäisevää työtä, joka keskittyy tiedon levittämiseen, keskustelualustan tarjoamiseen sekä sellaisen kulttuurin rakentamiseen, jolle ovat ominaista toisten kunnioittaminen ja turvallisuus. Tavoitteena on luoda prosessi konkreettisten toimien tekemiselle tapahtuneiden asioiden hallitsemiseksi. Tähän voivat kuulua esimerkiksi terapiakeskustelut turvallisissa olosuhteissa. Tätä työtä ohjaavat Knowitin eettinen ohjeisto sekä tasa-arvo- ja monimuotoisuuskäytäntö. 

Terveellinen työympäristö

Terveellinen työympäristö

Tavoite:

Knowitilla on tavoitteena pitää terveysongelmamittarin arvo alle 2,5 prosentin. 

Tulos:

Katso kuva. COVID-19-pandemian aikana Knowitilla havaittiin, että lyhytaikaiset sairaslomat ensin vähenivät ja sitten palasivat pandemiaa edeltäneelle tasolle. Stressiin liittyvien sairaslomien määrä on samalla tasolla kuin ennen. Keskustelut esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa osoittavat, että perinteinen työuupumukseen johtava stressi, joka liittyy hallinnan tunteen menettämiseen ja riittämättömyyden tunteeseen, on vähenemässä hieman, kun taas nähdyksi tulemisen ja itsensä arvokkaaksi kokemisen tarpeen täyttymättömyyteen liittyvä stressi on lisääntymässä. Kaikkiaan pitkäaikaiset sairaslomat ovat lisääntyneet hieman vuonna 2021. 

Tehtävät:

Uusi pandemian aikana etätöiden myötä ilmennyt asia on fyysisten vammojen riskin kasvaminen huonon työergonomian vuoksi kotona työskenneltäessä. Knowit pyrkii aktiivisesti ehkäisemään tätä tarjoamalla työntekijöille ergonomisia toimistokalusteita ja -tarvikkeita. Kahden COVID-19-pandemiavuoden aikana työtä terveellisen työympäristön hyväksi ei ole ollut mahdollista toteuttaa samanlaisella myönteisellä vaikutuksella kuin ennen. Tämän sekä Cybercomin kanssa fuusioitumisen myötä merkittävästi kasvaneen työntekijämäärän johdosta Knowit keskittyy vuonna 2022 tähän aiheeseen jatkuvalla esihenkilöiden ja työntekijöiden koulutuksella ja seurannalla sekä panostamalla edelleen pitkäaikaisella sairaslomalla olevien kuntoutukseen. 

Osaajien houkutteleminen

Osaajien houkutteleminen

Tavoite:

Knowit mittaa jatkuvasti eNPS-indeksiä (halukkuutta suositella työpaikkaa). Tämä mittari kuvaa hyvin kykyämme houkutella uusia työntekijöitä. Viitearvona digitalisaatiokonsultoinnin alalla on 16. 

Tulos:

Katso kuva. IT-sektorin yleinen työntekijäindeksi pieneni hieman keväällä 2021, mikä näkyy myös Knowitin mittauksissa. 

Tehtävät:

COVID-19-pandemian johdosta on kehittynyt uusia työskentelytapoja, johon kuuluvat digitaaliset kokoukset ja etätyöt. Knowit pyrkii kehittämään näitä uusia työskentelytapoja edelleen, jotta työntekijät voivat työskennellä entistä joustavammin ja tehokkaammin. Toimistolla työskentelyn ja etätöiden yhdistelmä vähentää psykososiaalisten terveysongelmien riskiä ja luo samalla paremmat olosuhteet luovuudelle. 

Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet eettisessä ohjeistuksessa

Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet eettisessä ohjeistuksessa

Tavoite:

Knowitin tavoite on mitata ja seurata työn etenemistä.  

Tulos:

Katso kuva. 

Tehtävät:

Knowitin yrityskulttuuri, jolle on ominaista vastuullisten esihenkilöiden ja työntekijöiden kohtaaminen, perustuu kunnioitukseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen. Knowitin eettinen ohjeisto ohjaa sitä, miten Knowit luo suhteita yrityksen sidosryhmiin. Knowit noudattaa niiden maiden lakeja ja säädöksiä, joissa se toimii, sekä toimintaa ohjaavien asiakirjojen vaatimuksia, kuten yrityskohtaisia säännöksiä ja käytäntöjä.