Skip to main content
To the homepage of Knowit

Osaamisen kehittäminen on knowitlaisten yhteinen intohimo

“Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa”

“Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa” sanoo sananlasku, joka ei päde enää kovinkaan monella alalla. IT-alalla jatkuva osaamisen kehittäminen on käytännössä vaatimus työssä pärjäämiselle. "20 vuotta vanhoilla tietohallintomerkonomin papereilla ei tee yhtään mitään.", vahvistaa Cloud Solutions Specialist Tuomas Heinonen. – Itseään täytyy kehittää jatkuvasti. Jos ei opiskele työn ohella, voi pudota kärryiltä. 

"Mielestäni uuden oppiminen on tietotekniikan alalla pakollista aivan kaikille. Tekniikka kehittyy aina vaan kiihtyvää tahtia ja oman osaamisen päivittäminen tulisi olla osa työrutiinia.", komppaa Managed Operations Centerissä työskentelevä Aleksi Ranki. 

Knowitilla oman osaamisen kartuttamiseen kannustetaan systemaattisesti. Työaikaa saa käyttää uuden opiskeluun ja osaamista jaetaan aktiivisesti kollegoiden kesken.

"Teknologioiden muuttuessa ja kehittyessä syntyy jatkuvasti uusia tapoja tehdä sovelluksia. Työkin on helpompaa, kun oppii tuntemaan erilaisia tapoja lähestyä kulloinkin käsillä olevia kysymyksiä.", Data Analyst Veera Korte toteaa.

""

Sertifikaatit ovat valuuttaa itselle ja työnantajalle

Tuomas, Aleksi ja Veera, kuten lukemattomat muut knowitlaiset, ovat suorittaneet työajallaan teknologiakumppaneiden sertifikaatteja. Sertifikaattien suorittamiseen kuluvan ajan lisäksi myös niihin opiskelu on palkallista työaikaa, jolle saa varata itselleen aikaa kalenterista.

"Aiemmissa työpaikoissa sertifikaateilla ei ollut merkitystä, täällä ne ovat valuuttaa työnantajalle. Olen ollut töissä savupiippufirmoissa, joissa IT nähdään vähän kulueränä, eikä ajatella, mitä säästöjä se voi tuoda. Olen tosi innostunut, kun Knowitilla saa kehittää itseään.", Tuomas kertoo.

Pyrkimys Knowitilla on, että jokaisella jäisi töiden ohella aikaa myös osaamisen kehittämiseen. Työkuormat ovat pääsääntöisesti syklisiä, vuosia intensiivisenä kestäviä projekteja on harvoin. Usein ainakin pari kertaa vuodessa jää hyvin aikaa opiskelulle. Aikaa opiskelulle saa myös ottaa sopimalla oman esihenkilön kanssa. 

"Knowitilla pyritään siihen, että kenelläkään ei ole niin paljon töitä, että ei yhtään ehtisi opiskelemaan. Opiskelujen täytyy hoitua työajalla. Konsultoinnissa ei pärjää, jos ei jatkuvasti seuraa kehitystä. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia parhaista käytännöistä ja haluavat tietää mitä on julkistettu, mitä uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on saatavilla. Ei riitä, että tuntee vuosi sitten julkistetut piirteet.", tietää Data Engineer & Azure Data Competence Lead Tero Tuominen.

""

Uuden opiskelua yhdessä kollegoiden kanssa

Uuden oppiminen on Knowitilla koko organisaation yhteinen intohimo. Osaamisesta ja sen kehittämisestä ollaan ylpeitä, ja talosta löytyy runsaasti sellaisiakin henkilöitä, jotka haluavat tietää kaiken jostain tietystä teknologiasta ja olla sen todellisia guruja. Uuden opiskelu kuuluu kuitenkin kaikille ja tuo usein myös uutta intoa päivittäiseen työhön.

"Jos en pääse opiskelemaan, työstä alkaa tulla tylsää ja tuntuu, että tekemisen laatu alkaa huononemaan.", Solutions Specialist Markus Sankari sanoo.

Markus Sankari, Solutions Specialist, Cloud Driven Services: “Opiskeluun ei tarvitse pyytää lupaa”


Uusia teknologioita ei todellakaan tarvitse opetella yksin. Kun jotain uutta julkaistaan, niihin liittyviä sisältöjä jaetaan välittömästi Knowitin sisällä. Teknologioiden ympärillä järjestetään esimerkiksi aamiaistapahtumia, joissa jaetaan tietoa uusista ominaisuuksista ja käydään läpi asiakkaille tehtyjä ratkaisuja. Laajemmissa killoissa saman pöydän ääressä istuu ihmisiä, jotka ratkaisevat asiakkaiden tarpeita useilla eri teknologioilla.

"Konsulttitalon suola on, että voidaan käydä keskustelua talon sisällä. Vaikka oma osaaminen jonkin verran keskittyykin, ei koskaan pidä lukittauduttua yksinomaan tietyn toimittajan tarjoamiin mahdollisuuksiin.", Tero Tuominen neuvoo.

Knowitilla on verrattain paljon omia tapahtumia tiedon jakamiseen, ja sitä pyritään myös yrityksenä tietoisesti mahdollistamaan yhä enemmän.

"Meillä datayksikössä on teknologialähtöisiä pienryhmiä, klubeja, joita competence leadit vetää. Olemme myös aloitelleet kiltatoimintaa. Ne ovat enemmän asiasisältöisiä. Esimerkiksi Tableaun konsultit osallistuvat analytiikkakillan tekemisiin. Niissä käydään läpi parhaita käytäntöjä, asiakascaseja ja asiakasratkaisuja sekä ongelmanratkaisutapoja, ja ajankohtaisia aiheita esimerkiksi tuotteiden ja niiden kilpailijoiden kehittymisestä.", People Leader Tapani Paajoki kertoo.

Tiiviissä yhteisössä neuvoa voi aina kysyä kollegoilta. Toimintaympäristöä pyritään myös systemaattisesti luomaan sellaiseksi, että osaamista on mahdollista kehittää monitasoisesti.

"Nyt uutena kehityskeskusteluissa mietitään, kuka voisi olla kenenkin sparrauspari. Haluamme panostaa siihen, että tiedonjakoa tapahtuu, koska se parantaa meidän kilpailukykyä markkinassa. Myös asiakas saa parempaa palvelua, kun meillä toimii tiedonjako sisäisesti paremmin.", Paajoki jatkaa.

Harri Mäkelä, BI and Data Consultant, Data Driven Services: “Opiskelu on ollut arkipäivääni viimeisen 20 vuoden ajan”


""

Tekemällä oppii

Opiskelun ja tiedon jakamisen lisäksi osaaminen karttuu tietenkin työtä tehdessä.
"Knowitilla pääsee työskentelemään ihan parhaiden työkalujen kanssa ja seuraamaan viimeisimpiä julkaisuja.", Tero Tuominen intoilee.

Tero Tuominen, Data Engineer & Azure Data Competence Lead, Data Driven Services: “Konsultoinnissa ei pärjää, jos ei jatkuvasti seuraa kehitystä”


"Olen opiskellut aika vähän varsinaisesti opiskelemalla, sillä olen päässyt kehittämään itseäni työssä ja saanut käyttää työaikaani kehittymiseen. Olen lukenut blogeja ja osallistunut konferensseihin – ne on tosi oleellisia teknisen osaamisen kannalta. Kollegoiden kanssa shortlistaamme hyviä videoita esimerkiksi konferensseista ja tietyiltä tunnetuilta asiantuntijoilta. Opettelen uutta tarvelähtöisesti, ja selvittelen viimeisimpiä juttua, miten tuotteet kehittyvät, mitä ne mahdollistaa ja mitä asiakkaiden ongelmia uudet ominaisuudet voi ratkaista.", Tapani Paajoki kertoo omista oppimiskäytännöistään.

Managed Operations Centerissä työskentelevän Aleksi Rankin motto on aina ollut “tekemällä oppii”: "Täällä työskentely on jatkuvasti ollut opiskelua. Joskus haastavamman tiketin kanssa menee tunti ja joskus päiviä. Kädet savessa opin parhaiten. Teoria toki tukee tekemistä. Sertifikaatteihin opiskeltuja asioita ei muista, jos niitä ei ole käyttänyt. Käytännön osaaminen on välttämätöntä, jotta osaa ratkoa ongelmatilanteita. Teoriaa on sovellettava käytännössä, jotta voi oikeasti ymmärtää mitä on opiskellut."

Tapani Paajoki, People Leader, Data Driven Services: “Perehdyn asioihin mieluiten vartin kerrallaan”


""

Muutakin kuin teknologiaa

Vaikka kerran opiskeltu korkeakoulututkinto ei tuokaan ikuista autuutta, Knowitilla halutaan kannustaa myös opintojen loppuun saattamiseen. Tämän tietää myös Data Analyst Veera Korte, joka teki Knowitille työn ohessa gradunsa tekoälyn hyödyntämistä suomenkielisen tekstidatan käsittelyssä.

Veera Korte, Data Analyst, Data Driven Services: “Vaihdan tottuneesti opiskelumoodiin”


"Hakeuduin Knowitille osittain juuri pro gradu -tutkielman tekoa silmällä pitäen. Aihe löytyi yrityksen sisältä työkavereiden kanssa juttelemalla. Sain itse vaikuttaa hyvin paljon aiheeseen ja koin, että minulle annettiin riittävästi aikaa koostaa mielenkiintoista aineisto. Knowitilla minulla oli myös mahdollisuus tehdä 80 % työaikaa, jotta aikaa jäi sopivasti myös gradun työstämiselle. Olen myös saanut työyhteisöltäni apua ja tukea graduprosessin eri vaiheissa."

Korkeakouluopinnot antavat paitsi perustaitoja, antavat myös vahvan pohjan uuden opettelemiseen ja suurten tietomäärien omaksumiseen. Veera Korte kertoo, että oppimisen taidoista on ollut apua asiakastyössä, jossa usein joutuu ratkomaan erilaisia ongelmia ja selvittämään, mistä ne johtuvat.

"Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja ennakointi on myös taito, jonka oppimiseen meillä kannustetaan erilaisten konsulttitapahtumien ja mentoroinnin myötä.", Veera Korte kertoo.

Itsensä kehittäminen on IT-alalla tärkeää sekä yksilön että yrityksen tasolla, ja tietenkin myös asiakkaiden kannalta. Yritystasolla osaavat työntekijät ovat tärkeä tekijä kilpailukyvyssä. Yksilöille osaamisen kehittäminen ylläpitää henkilökohtaista markkina-arvoa ja ehkäisee niin sanottua oppimisvelkaa.

"Työntekijöitä kannustetaan paitsi tekniseen osaamiseen, myös konsultointiosaamisen kehittämiseen. Asiakkaat saavat osaavilta tekijöiltä parhaita ratkaisuja, jotka on toteutettu viimeisimmillä ja parhailla keinoilla, laadukkaasti ja kestävästi.", Tapani Paajoki summaa.