Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

FINTRAFFIC

Käyttäjätarpeiden ymmärryksellä kohti turvallisempaa ja sujuvampaa meriliikennettä

JULKINEN SEKTORI

Fintrafficin tavoitteena on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kehitetään vastuullisesti, ratkaisukeskeisesti ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Knowit on toiminut Fintrafficin kumppanina vuosina 2019-2020 edistämässä digitaalisten palveluiden kehittämistä, erityisesti Fintraffic meriliikenteenohjauksen puolella.

Fintraffic meriliikenteenohjauksen tehtävänä on parantaa merenkulun turvallisuutta sekä edistää alusliikenten sujuvuutta ja tehokkuutta. Turvallisempaa, sujuvampaa, tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää meriliikennettä rakennetaan uusien palveluiden ja innovatiivisten palvelumallien avulla, automatisaatiota, digitalisaatiota ja dataa tehokkaasti hyödyntäen.


Käyttäjäymmärrys uusien palveluiden kehityksen pohjana

Fintrafficin ja Knowitin yhteistyön kulmakivenä on ollut meriliikenteen toimijoiden ja sidosryhmien tarpeiden syvällinen kartoittaminen uusien meriliikenteenohjauksen digitaalisten palveluiden kehittämistä varten. Knowit on vuosina 2019-2020 auttanut Fintrafficia mm. pilotoimaan rahtilaivojen aikatiedon jakamiseen liittyvää palvelumallia ja uusia toimintatapoja sekä syventänyt lukuisten eri meriliikenteen sidosryhmien käyttäjien tarpeiden ymmärrystä kansallisen meriliikennetiedon ilmoituspalvelun suunnittelun, arkkitehtuurityön ja teknisen toteutuksen tueksi. Meriliikenteenohjauksen palveluiden käyttäjien ja sidosryhmien tarpeiden pohjalta on tunnistettu mahdollisuuksia uusille, yhteistyöhon ja tiedonkulkuun pohjautuville toimintamalleille. 


Kulu- ja päästösäästöjä rahtilaivojen aikatietoa jakamalla

Tieto rahtilaivojen ajantasaisesta saapumisesta ja lähtemisestä on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi satama-alueella ja laivoissa työskentelevien ihmisten työn sujuvuuden ja merkityksellisyyden näkökulmasta. Ymmärtämällä paremmin, kuinka tehokas aikatiedon jakaminen vaikuttaa eri rooleissa työskentelevien ihmisten arkeen on mahdollista rakentaa merkityksellisempää työtä.

Aikatiedon jakamisen pilottikokeilussa vuonna 2020 kerättiin lisää ymmärrystä niistä kauppamerenkulun arjen käytännön tilanteista, joissa luotettava ja sujuva rahtilaivojen aikatiedon jakaminen helpottaa sekä nopeuttaa ihmisten työskentelyä, parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia sekä merenkulkualan kokonaistehokkuutta. Pilottikokeilussa tunnistettiin myös mahdollisuuksia rahtilaivojen päästöjen vähentämiseen sekä satamien turvallisuuden parantamiseen ajantasaisen tiedon. Työssä tehdyt kehitysehdotukset pohjautuvat kentältä käyttäjätutkimuksella kerättyihin havaintoihin ja arjen kokemuksiin sekä tietojohtamisen tutkimuksen synteesiin.


Mielekästä työtä arjen prosesseja parantamalla

Meriliikenteen uusi ilmoituspalvelu NEMO tähtää sujuvoittamaan alusten ilmoituskäytäntöjä sekä tehostamaan satamalogistiikan tiedonvaihtoa. Knowit oli mukana hankkeen esiselvitysvaiheessa varmistamassa, että ilmoituspalvelun tekniset ratkaisut pohjautuvat alusta asti työntekijöiden ja sidosryhmien todellisten käyttötilanteiden ja -tarpeiden ymmärtämiseen.

Käyttäjätarvekartoituksen tarkoituksena oli jäsentää eri käyttäjäryhmien ajatuksia ja hahmotella tarpeita ihmisten näkökulmasta, kuvata eri käyttäjäryhmien arkea ja käyttökontekstia sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia parantaa käyttäjäkokemusta ja arjen prosesseja. Käyttäjätarvekartoituksessa syvennyttiin muun muassa jäänmurtajien, alusten edustajien, luotsien, tulliviranomaisten ja satamien arkeen, tietotarpeisiin ja prosesseihin.

Työssä laadittiin käyttäjäprofiilit ja -kuvaukset uuden ilmoituspalvelun arkkitehtuurityön ja teknisen kehityksen tueksi. Käyttäjien ja sidosryhmien tarpeiden pohjalta suunnitellut tarkoituksenmukaiset ja sujuvat prosessit edistävät osaltaan mielekästä työtä, tehostavat toimintaa, toimintavarmuutta ja meriliikenteen turvallisuutta.

Näin yhteistyössä on edistetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. 

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.