Standardipalveluna tuotettu, määrämuotoinen Well-Architected Review on kustannustehokas ja nopea tapa saada konsultaatiota pilviympäristöön.

Pauligilla on meneillään globaali hanke tuotannonohjaus- (manufacturing execution system, MES) ja toiminnanohjausjärjestelmien (enterprise resource planning, ERP) uudistamiseksi. Pauligin toiveena oli ymmärtää testausvaiheessa olevan tuotannonohjausjärjestelmän arkkitehtuuria paremmin erityisesti verkkoihin liittyen. Kun Knowit tarjosi Azure-ympäristön määrämuotoista katselmointia, Pauligilla todettiin, että ympäristöä voisi tosiaan käydä läpi laajemminkin kuin vain verkon osalta. Standardipalveluna tuotettu, määrämuotoinen Well-Architected Review on kustannustehokas ja nopea tapa saada konsultaatiota pilviympäristöön.

"Koska reviewssä on useita satoja kysymyksiä valmiiksi määriteltynä, ja sen materiaaleihin voi tutustua etukäteen, päästään toteutukseen paljon nopeammin kuin jos tehtäisiin täysin konsultatiivisesti. Uusi järjestelmä tulee aluksi käyttöön osassa Pauligia, 3-4 vuoden sisällä kaikkialle. Ajankohta arvioinnille oli otollinen, koska nyt luodaan pohjaa kymmenien vuosien käytölle", kertoo Jussi Mäkelä, Paulig Groupin Tech Lead, Infrastructure Services.

Koska tuotantoympäristöä ei vielä ollut, kohdistettiin arviointi testiympäristöön. Arvioinnilla haluttiin varmistaa, että arkkitehtuuri oli linjassa koko projektin alkuperäisten vaatimusten ja suunnitelmien kanssa. Vaatimukset ovat selkeitä: Järjestelmän halutaan skaalautuvan ylös- ja alaspäin automaattisesti kuormituksen määrään perustuen. Sen halutaan olevan aina redundanttinen eli vapaa yksittäisistä rikkoutuvista komponenteista sekä hyvin vikasietoinen. Lisäksi järjestelmän pitää olla aina järkevästi hallittavissa. Samalla kokonaisuus pyritään pitämään mahdollisimman selkeänä ja manuaaliset ylläpitotyöt mahdollisimman vähäisinä.

Well-Architected Framework huomioi kulut, toiminnan ja luotettavuuden

Azuren Well-Architected Framework koostuu viidestä pilarista, joista puhutaan yleensä niiden englanninkielisillä nimillä cost optimization, operational excellence, performance efficiency, reliability ja security. Kulujen optimoinnilla maksimoidaan tuotetun arvon määrää. Operatiivisten prosessien optimoinnilla tuodaan lisää arvoa liiketoiminnalle sekä pystytään jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintatapoja. Suorituskyvyn tehokkuudella varmistetaan, että laskentaresurssit vastaavat työkuormien vaatimuksia kustannustehokkaasti. Luotettavuuden tavoitteena on vähentää käyttökatkojen määrää, lyhentää katkojen pituutta sekä parantaa järjestelmän kykyä selviytyä infrastruktuuri- tai palveluhäiriöistä. Tietoturva puolestaan kertoo kyvystä turvata järjestelmät ja tiedot sekä datan luottamuksellisuus ja eheys. Resurssien käytön optimointi on samalla energian kulutuksen optimointia, joten parannukset pilviympäristössä ovat usein myös vastuullisuustekoja.

Well-Architected Review toteutetaan yleensä yhden päivän työpajana, jossa tehdään katselmointi yhdessä asiakkaan ja muiden mahdollisten keskeisten sidosryhmien kanssa. Työpajan jälkeen Knowitin asiantuntijat analysoivat arvioinnin löydökset ja koostavat niiden pohjalta yksityiskohtaisen raportin. Havainnot ja optimointiehdotukset lajitellaan raporttiin tärkeyden mukaan. Lisäksi raportissa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä. Nopeimmillaan koko prosessi voidaan viedä läpi viikossa, mutta aikatauluja voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Pauligin kohdalla aikatauluissa huomioitiin arviointityöpajalle oleellisten henkilöiden aikataulut ja työpaja jaettiin kahdelle päivälle.

"On tärkeää tietää etukäteen, minkä tyyppisiä henkilöitä kysymyksiin pitää olla vastaamassa. Meillä toki organisaatio on melko pieni, ja samat ihmiset vastaavat monesta eri asiasta. Knowit oli luonteva valinta arvioinnin tekijäksi, koska on tuottanut kyseisen ympäristön. Paulig pyrkii valikoimaan tietyt partnerit ja keskittämään tekemistä heille. Oli kuitenkin hyvä, että Knowitin laajasta organisaatiosta arviointia tekemään saatiin arkkitehti, joka ei muutoin ole yhteistyössämme mukana. Siten saatiin huomioita, joita ei ehkä olisi muuten tullut ajatelleeksi", Jussi Mäkelä sanoo.

Teknisiä ja hallinnollisia suosituksia prioriteettijärjestyksessä

Raportti käydään aina läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Siinä kerrotaan, mikä on jo kunnossa, ja mitä voitaisiin kehittää. Kaikista ympäristöistä löytyy yleensä jotain parannettavaa, sillä pilven ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti. Katselmointi auttaa huomioimaan ja tarkastelemaan kokonaisuutta hyvin kattavasti. Pauligin osalta yhtenä  arvioinnin motivaattorina ollut verkkopuoli osoittautui hyvällä mallilla olevaksi. Jokaiseen pilariin kertyi useampia hyvin toteutettuja ratkaisuja, mutta suosituksia oli arvioinnille tyypillisesti useita. Raporttiin ne koostettiin 13 kohtaan, joista tehtiin priorisointi. Mukana oli pieniä konfiguraation muutoksia, jotka on helppo ja nopea korjata. Osa niistä onkin jo tullut Knowitille jatkuvan yhteistyön mallin mukaisesti kehitettäviksi.

Well-Architected Review antaa myös muita kuin teknisiä suosituksia, kuten hallinnallisten prosessien kehittämistä parhaiden käytäntöjen mukaisiksi. Uutta sovellusta käyttöönottaessa kaikkea huomioitavaa ei löydä asennusohjeista. Well-Architected Reviewstä onkin hyötyä kaikenlaisille yrityksille pilvimaturiteetin tasosta riippumatta. Optimitilanteessa arviointi tehdään säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain, jotta voidaan yhdessä löytää seuraavat priorisoitavat kohteet.

Pauligin tapauksessa arvioinnin tavoitteena oli tarkistaa teknisen ympäristön ja ratkaisun toimivuus sekä katselmoida hallinnollinen puoli. Koska kaikkea ei oltu testausvaiheessa olevalle ympäristölle vielä määritelty, suurin osa tehdyistä havainnoista keskittyi palveluhallintaan operational excellence -pilarissa.

Azuren Well-Architected Framework koostuu viidestä pilarista, joista puhutaan yleensä niiden englanninkielisillä nimillä cost optimization, operational excellence, performance efficiency, reliability ja security.

"Arvioinnista saimme hyvän muistilistan, mitä täytyy laittaa kuntoon, ennen kuin olemme valmiita menemään tuotantoon. Eniten huomioita nousi roolituksiin ja vastuisiin liittyvissä kysymyksissä. Nyt alkaa olla viimeinen hetki meidän projektissa määritellä vastuut ennen tuotantoon menoa. Tekniseltä puolelta positiivisena kehitysideana saatiin hyödyntää Infrastructure as Code (infrastruktuurin hallinta ja käyttöönotto koodin avulla manuaalisten prosessien sijaan). Tällaista melko staattista ympäristöä ei perinteisesti tehdä koodilla, mutta se voisi tuottaa lisäarvoa", Jussi Mäkelä arvioi.

Well-Architected Review sopii monenlaisiin tilanteisiin ja se voidaan tehdä yhtä lailla testi- kuin tuotantoympäristöön. Pauligin Jussi Mäkelä on tyytyväinen, että arviointi tehtiin jo melko aikaisessa vaiheessa.

"Suosittelisin tekemään arvioinnin nimenomaan kaksivaiheisesti: Ensimmäisen, kun on kehitteillä oleva ympäristö, joka on jo pitkälle suunniteltu. Joitain osia arvioinnista voisi keventää ja fokusoida enemmän lähtökohtaan, kaikkia viitekehyksen pilareita ei ehkä tarvitsisi käydä läpi. Toinen vaihe kannattaisi tehdä juuri ennen tuotantoon menoa tai vähän sen jälkeen. Tällainen review voisi tuoda arkkitehtuurista nostoja jo ennen kuin lähdetään tekemään asioita väärin. Toki myös jälkikäteen tekeminen on järkevää sekin. Löydökset voi olla parempia, jos järjestelmä on jo ollut käytössä, etenkin, jos jotain haasteita on ilmennyt. Arvioinnilla voidaan selvittää, pystytäänkö niitä ratkaisemaan arkkitehtuurin muutoksilla. Well-architected review on hyvä, koska se arvioi teknisen toteutuksen lisäksi myös muun muassa hallintamallia."

Ota yhteyttä
Jussi Siuro
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun