Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus (ETK) palvelee kaikkia työeläkevakuutussektorin toimijoita kehittämällä työeläketurvaa, sen toimeenpanoa, dokumentointia ja seurantaa. Viime vuosien lakimuutokset ovat vaatineet eläkevakuutussektorin järjestelmiin muutoksia, jotka osin ovat vaikuttaneet myös ETK:n järjestelmäkehitykseen. Knowitin osaamiselle onkin siksi ollut kysyntää ETK:n tietojärjestelmien testaamisessa ja laadunvarmistamisessa.

Paremmin dokumentoitua testausta ja laadunvarmistusta

Knowitin monipuolinen testauksen osaaminen ja kokemus ketteristä menetelmistä on hyödynnetty Eläketurvakeskuksen järjestelmien testaamisessa ja laadunvarmistamisessa. Olemme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa laatineet  ohjeistuksen siitä, millaista testaus- ja laadunvarmistusdokumentaatiota ETK:n tulee vastedes vaatia järjestelmätoimittajiltaan. Näissä dokumenteissa on oltava tarkka kuvaus siitä, miten toimittaja itse testaa järjestelmiään – ja miten ETK hoitaa hyväksymistestauksen.

Olemme merkittävässä määrin kehittäneet Eläketurvakeskuksen järjestelmäpuolen testaus- ja laadunvarmistuskäytäntöjä sekä -prosesseja. Tehokkaan suunnittelu- ja kehittämistyön ohessa olemme olleet mukana näitä käytäntöjä ja prosesseja koskevien menetelmien jalkauttamisesta ETK:n sisällä.

Myös oman työmme laadun varmistamiseksi toimimme kiinteässä ja läheisessä yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa. Koko prosessin ajan kaksi varta vasten Eläketurvakeskukselle nimettyä henkilöä on yhdessä ETK:n teknisen henkilöstön kanssa määritellyt tarkasti testauksen roolin kunkin järjestelmän ja sovelluksen kehittämisessä sekä laatineet ohjenuorat sille, miten järjestelmien laatu voidaan parhaiten varmistaa.

Tuloksena luotettavampia teknisiä ratkaisuja, selkeämpää vastuunjakoa

Yhdessä luotujen järjestelmätoimittajia koskevien ohjeistusvaateiden ansiosta Eläketurvakeskus saa aikaisempaa paremmin dokumentoidun tiedon toimitettavan järjestelmän toimivuudesta ja testauksesta. Aukottomasti toimivien järjestelmien myötä ETK:n palvelutoiminta toteutetaan  luotettavasti, hallitusti ja koordinoidusti.

Tarkoin suunniteltujen ja jatkuvasti kehittyvien testaus- ja laadunvarmistuskäytäntöjen rinnalla myös testauskoulutukset ovat selkeyttäneet testauksen roolia osana Eläketurvakeskuksen järjestelmäkehitystä. Tiivis yhteistyö on tehostanut Eläketurvakeskuksen sisäistä vastuunjakoa. Nyt ETK:ssa tiedetään entistä paremmin, kenen vastuulla talon eri testauksen ja laadunvarmistuksen osa-alueet ovat.

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun