Digitalisoitunut ja verkottonut maailma

Kehitys kohti verkottunutta maailmaa voidaan tiivistää digitalisaatioksi ja automaatioksi. Ne vahvistavat asiakas- ja kumppanuussuhteita, lisäävät tehokkuutta ja edistävät innovointia. Uusi teknologia ei muuta vain elämäntapaamme, vaan myös arvojamme ja suhteitamme.

Teknisen kehityksen myötä syntyy uhkia yksityisyydelle, tietoturvan puutteita, tietomurtoja, kyberrikollisuutta ja kasvavia kuiluja yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

Ratkaisu moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin riippuu ihmiskunnan kyvystä käyttää niin uutta kuin olemassa olevaa teknologiaa. Osaamisemme kattaa uudet tuotteet ja palvelut, kuten tekoälyn, automaatiot ja robotit, minkä avulla voimme osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan digitalisaatiota positiivisempaan suuntaan.

Uudet teknologiat – vähäisempää resurssien kulutusta

Energia, vesi, ruoka ja raaka-aineet ovat kaikki esimerkkejä niukoista resursseista. Uuden teknologian avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja vähentää resurssien kulutusta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole juurikaan merkkejä siitä, että pelkkä teknologinen kehitys riittäisi ratkaisuksi. Sen sijaan resurssien kierrätystä on lisättävä ja edistettävä kiertotaloutta.

Knowitilla on hyvät mahdollisuudet luoda uusia digitalisaatioon perustuvia liiketoimintamalleja, jotka ovat kiertotalouden periaatteiden mukaisia: vähäisempää raaka-aineiden käyttöä, lisää tehokkuutta ja pienempää resurssihukkaa.

Ilmasto – kuinka me vaikutamme päästöjen vähentämiseen

Voimme myötävaikuttaa päästöjen vähentämiseen kehittämällä palveluja, jotka auttavat asiakkaita saamaan tietoja oman toiminnan suorista ja välillisistä vaikutuksista –  seuraamalla esimerkiksi energian käyttöä. Nämä palvelut auttavat tarjoamaan läpinäkyvyyttä digitaalisen kaupankäynnin hiilidioksidivaikutuksen suhteen ja auttavat virtaviivaistamaan logistiikkaa ja kuljetusta, jolloin pystymme vaikuttamaan päästöjen vähentämiseen.

Osaamisemme parantaa toiminnan tehokkuutta älykkäiden tehomittarien ja muiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Parannamme myös liitettävyyttä, edistämme julkisen liikenteen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sekä tarjoamme järjestelmiä, jotka keräävät tietoa energian käytöstä, jotta asiakkaamme voivat lisätä läpinäkyvyyttään CO2-päästöjen suhteen.

Matka vuoden 2019 ilmastoneutraalista toiminnasta vuoden 2045 fossiilivapaaseen toimintaan

2018

Knowit julkaisee ensimmäisen vuosittaisen ilmastoraporttinsa. Raportti on laadittu noudattaen Greenhouse Gas (GHG) Protocol ‑raportointistandardia, ja siinä arvioidaan ja ilmoitetaan yrityksen ilmastovaikutus päästöjen Scope-luokkien 1, 2 ja 3 osalta.

Etenemissuunnitelma kohti fossiilivapaata Ruotsia. Vuonna 2018 laadimme yhteistyössä 40 muun digitalisaatiokonsultoinnin yrityksen kanssa etenemissuunnitelman kohti fossiilivapaata, ilmastopositiivista ja kilpailukykyistä digitalisaatiokonsultoinnin sektoria. Suunnitelma laadittiin Ruotsin hallituksen pyynnöstä Fossil-Free Sweden ‑hankkeen puitteissa.

2019

Knowit on julistettu ilmastoneutraaliksi PAS 2060 ‑standardin mukaisesti. Ilmastoraporttien laskelmat tehdään ilmastoneutraaliuden PAS 2060 ‑standardin mukaisesti. ZeroMission arvioi ja vahvistaa ilmastoneutraaliuden kyseisen standardin mukaisesti. Ilmastoraporttien sekä aktiivisten toimien, tietoisten valintojen ja päästökompensaatioiden perusteella Knowit on julistettu ilmastoneutraaliksi yritykseksi 1. tammikuuta 2019 lähtien.

Digitalisaatiokonsultoinnin Fossil-free Sweden -etenemissuunnitelman luovuttaminen Ruotsin hallitukselle. Yksi etenemissuunnitelman näkökohta oli omien toimintojen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2018 verrattuna, ja olla fossiilivapaa viimeistään 2045. Onnistuaksemme tässä tavoitteessa, meidän on muun muassa vähennettävä lentämistä ja pidennettävä tietokoneidemme ja matkapuhelimiemme käyttöikää.

2021

Knowitista tulee voittoa tavoittelemattoman Digitaliseringskonsulterna (Digitalisaatiokonsultit) ‑järjestön aktiivinen jäsen. Järjestö kerää konsulttiyrityksiä tukemaan Fossil-Free Sweden -etenemissuunnitelmaa ja kunnianhimoista ilmasto-ohjelmaa. Järjestön tarkoituksena on yhdessä toimien auttaa yhteiskuntaa tunnistamaan digitalisaation mahdollisuudet ja tarttumaan niihin ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun vauhdittamiseksi. Järjestön on aktiivisesti autettava poliitikkoja, liike-elämää ja julkista sektoria ymmärtämään, miten Ruotsi voi digitalisaation, suunnittelun, muutostenhallinnan ja innovaatioiden avulla muuntua fossiilivapaaksi hyvinvointivaltioksi ja tämän tuloksena saavuttaa myös lisää kilpailukykyä ja kasvua.

Knowit ryhtyy Exponential Roadmap Initative ‑hankkeen kumppaniksi. Knowit ottaa seuraavan askelen pitkän aikavälin kestävän kehityksen ponnisteluissaan ja ryhtyy Exponential Roadmap Initative ‑hankkeen kumppaniksi. Tämä kumppanuus merkitsee, että Knowit toimii 1.5°C Business Playbook ‑kehyksen periaatteiden mukaisesti ja pyrkii jatkuvasti tukemaan asiakkaitaan ilmastoasioiden integroimisessa heidän liikestrategioihinsa ja digitaaliseen transformaatioon. Tavoitteena on myötävaikuttaa maailmanlaajuisten päästöjen puolittamiseen ennen vuotta 2030 matkalla kohti nettonollaa sekä edesauttaa maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen.

Knowit liittyy YK:n Race to Zero -kampanjaan. Exponential Roadmap ‑kumppanuuden kautta Knowit liittyy YK:n maailmanlaajuiseen Race to Zero ‑ilmastokampanjaan.

Knowit liittyy YK:n Global Compact ‑aloitteeseen. YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsenenä sitoudumme toimimaan aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi ja raportoimme kestävässä kehityksessä edistymisestämme YK:lle vuosittain. Jäsenyyteen kuuluu myös vastuu YK:n 17 kestävän kehittämisen tavoitteen sekä kansainvälisten ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista taistelua koskevien käytäntöjen kymmenen periaatteen edistämisestä.

2022

Knowit toteutti kestävän kehityksen raportissaan neljän pilarin tiedonantomallin, joka perustuu Exponential Roadmap ‑hankkeen 1.5°C Business Playbook ‑kehykseen ja joka kuvaa kestävän kehityksen ponnisteluiden kunnianhimoa, strategioita ja edistymistä.

Knowit liittyy Science Based Target initiative (SBTi) ‑hankkeeseen ja asettaa tieteeseen perustuvat tavoitteet sekä sitoutuu vähentämään Scope-luokkien 1 ja 2 absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä perusvuoteen 2019 verrattuna. Knowit sitoutuu myös vähentämään Scope-luokan 3 absoluuttisia päästöjä ostetuista tavaroista ja palveluista, liikematkoista ja työntekijöiden työmatkoista 50 % samalla aikavälillä.

Lisäksi Knowit esittelee uuden kestävän kehityksen tavoitteen. Tämä tavoite perustuu sitoumukseemme edesauttaa aktiivisesti YK:n Agenda 2030 ‑ohjelman tavoitteiden toteutumista ja yhteiskunnan kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin. Vuonna 2030 80 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. Vuonna 2021 67 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n yhdeksästä kestävän kehityksen tavoitteesta, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta Knowit on valinnut keskittymiskohteikseen tavoitteet 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ja 16.

Vuosittaiset ilmastoraportit ilmastojalanjäljestämme

Vuodesta 2018 lähtien olemme laatineet vuosittaiset ilmastoraportit ymmärtääksemme paremmin ilmastojalanjälkemme kehittymistä sekä sitä, mitä toimia meidän on tehtävä, jotta voimme vähintään puolittaa CO2-päästömme vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2018 verrattuna ja olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Raportit on tehty kansainvälisen yritysten ilmastovaikutuksen arvioinnin ja ilmoittamisen Greenhouse Gas (GHG) Protocol ‑raportointistandardin mukaisesti.

Ilmastoraportit kattavat suorat päästömme, kuten päästöt työmatkoista ja liikematkoista, sekä epäsuorat päästöt sähköstä, toimistotilojen lämmityksestä ja jäähdytyksestä, toimistojen remontointiin liittyvistä materiaaleista ja tavaroista, jätteistä sekä kuljetuksista. Mittaamme ja raportoimme myös käyttämiemme palvelimien ilmastovaikutuksen sekä asiakkaidemme käyttämien palvelimien ilmastovaikutuksen, kun tarjoamme heille käyttökapasiteettia. Ilmastoraporttien sekä aktiivisten toimien, tietoisten valintojen ja päästökompensaatioiden perusteella olemme olleet ilmastoneutraali yritys 1. tammikuuta 2019 lähtien. Ilmastoraporttiemme laskelmat on tehty ilmastoneutraaliuden PAS 2060 ‑standardin mukaisesti. Ilmastoneutraaliutemme on arvioinut ja vahvistanut ZeroMission kyseisen standardin mukaisesti.

 

ISO 14001:2015 ‑standardin mukainen ympäristösertifiointi

Meille on tärkeää yhdistää asiakkaidemme tarpeet ja ympäristötietämyksemme. Siksi kouluttaudumme jatkuvasti ympäristöasioissa. Osalle Knowitista on myönnetty ISO 14001:2015 ‑standardin mukainen ympäristösertifikaatti.

Alkuun