Design Forum Finlandin tärkein tehtävä on tukea suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kasvua, kansainvälistä kilpailukykyä ja menestystä edistämällä muotoilun käyttöä erityisesti strategisella tasolla. 

Design Forum Finlandin sivusto oli vanhentunut sekä sisällönhallintajärjestelmän että visuaalisen ilmeen näkökulmasta, eikä sivusto palvellut enää organisaation nykyistä strategiaa. Kohderyhmien mielikuvat Design Forumista olivat jämähtäneet menneisyyteen tai olivat muuten vain hyvin suppeat. Palvelulupauksen tekemisestä selkeäksi ja näkyväksi kullekin kohderyhmälle muodostui heti yksi uuden sivuston keskeisimmistä tavoitteista.

Uudelle sivustolle tehtiin käyttäjälähtöinen rakenne, jossa sisältökokonaisuuksia rakenneltiin ja ryhmiteltiin kävijöiden tarpeiden mukaisesti. Sivusto rakennettiin WordPressin avulla modulaariseksi: ylläpitäjän on mahdollista lisätä mille tahansa sivulle mikä tahansa elementti, joka palveluun suunniteltiin. Uusi sivusto on vastannut erinomaisesti asetettuihin tavoitteisiin: kaikki keskeiset mittarit, kuten kävijöiden määrät ja sivuilla käytetty aika, ovat parantuneet merkittävästi. 

Tausta

Design Forum Finlandin tärkein tehtävä on tukea suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kasvua, kansainvälistä kilpailukykyä ja menestystä edistämällä muotoilun käyttöä erityisesti strategisella tasolla. Design Forum Finlandin ensisijaisina kohderyhminä ovat pk-yritykset ja muotoilupalvelujen tuottajat. 

Design Forum Finlandin vanha sivusto oli vanhentuneesta sisällönhallintajärjestelmästä johtuen työläästi päivitettävä. Koska edellisen sivujen suunnittelusta oli kulunut kuusi vuotta, visuaalinen maailmakin haluttiin muuttaa. Sivuston rakenne ei ollut käyttäjälähtöinen, eikä sivusto palvellut enää parhaalla mahdollisella tavalla Design Forum Finlandin strategiaa. Sivustolle päätyneelle käyttäjälle ei selvinnyt kovin helposti, mitä kaikkea Design Forum Finland tekee ja miten se voisi tukea käyttäjän omaa organisaatiota sen muotoiluun liittyviin haasteissa.

Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena olikin luoda asiakaslähtöiset sivut, jotka palvelevat määriteltyjä kohderyhmiä ja tuovat selkeästi esille, mitä Design Forum kullekin asiakasryhmälle tarjoaa.

– Halusimme tehdä sivustouudistuksen ajan kanssa. Tavoitteena oli rakentaa sivusto, joka palvelee vaivattomasti ja inspiroivasti kohderyhmiämme ja tuo selkeästi esille palvelumme, joita voimme tarjota strategisen muotoilun asiantuntijaorganisaationa. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kirkastaa Design Forum Finlandin omaa brändiä sekä päivittää sivusto vastaamaan tarkemmin strategiaamme. Knowit valikoitui kumppaniksemme, koska tunsimme, että heillä oli aito kiinnostus tehdä kanssamme ammattimainen ja toimiva sivusto. Knowit oivalsi nopeasti strategiamme ja toimiston aiemmat referenssit täyttivät visuaaliset kriteerimme, toteaa Design Forum Finlandin Brand Manager Päivi Kaira.

Kohderyhmät tutuksi ja palvelulupaus selväksi

Ymmärtääksemme todella keskeisten kohderyhmien tarpeita ja sitä, missä tilanteissa Design Forum Finland pystyisi heitä auttamaan, aloitimme tekemällä kohderyhmähaastattelut kahden tärkeimmän kohderyhmän, suomalaisten PK-yritysten ja muotoilupalveluja tarjoavien yritysten, osalta. Parhaan hyödyn koimme saavamme rajatulle ryhmälle tehtävistä laadullisista haastatteluista, joissa selvitimme mielikuvia Design Forum Finlandin toiminnasta sekä sitä, miten yritykset käyttävät muotoilua liiketoimintansa kasvattamiseen.

Käyttäjähaastatteluista saimme hyvää uutta tietoa ja vahvistusta sekä omille että asiakkaan esittämille näkemyksille ja oletuksille. Haastatteluista syntyi selkeä näkemys keskeisimmistä kysymyksistä, joihin uuden verkkopalvelun tulisi vastata. 

Design Forum Finlandin strategiaa oli päivitetty edellisen sivustouudistuksen jälkeen, eikä sivusto enää vastannut parhaalla mahdollisella tavalla uuden strategian painotuksiin.

Käyttäjähaastatteluista kävi myös ilmi, että monien yritysten mielikuvat olivat jämähtäneet menneisyyteen tai olivat muuten hyvin suppeat. Monille Design Forum Finland näyttäytyi yksinomaan palkintojen tai yksittäisten tapahtumien kautta. Se, miten Design Forum Finland voisi auttaa yrityksen liiketoimintaa muotoiluun liittyvissä kysymyksissä, oli monelle vierasta. 

Palvelulupauksen tekemisestä selkeäksi ja näkyväksi kullekin kohderyhmälle muodostui heti yksi uuden sivuston keskeisimmistä tavoitteista.

Käyttäjälähtöinen rakenne

Käyttäjähaastatteluiden jälkeen pidettiin yhdessä Design Forum Finlandin työryhmän kanssa työpaja, jossa lähdimme määrittelemään käyttäjäprofiileja ja -polkuja. Listasimme yritysten useimmin esiin nostamat haasteet ja toisaalta palvelut ja sisällöt, joilla Design Forum Finland voisi vastata näihin. Tämän pohjalta alkoi sivuston rakenteen suunnittelu.

Uudelle sivustolle tehtiin käyttäjälähtöinen rakenne, jossa sisältökokonaisuuksia rakenneltiin ja ryhmiteltiin kävijöiden tarpeiden mukaisesti. Kun sisällöt ryhmitellään käyttäjien motiivien perusteella, saattaa yhteen polkuun kuulua sisältöjä ja palveluita organisaation näkökulmasta useammasta eri ”siilosta”, mutta käyttäjälle tästä muodostuu koherentti ja luonteva kokonaisuus.

Kohderyhmien keskeiset tarpeet haastatteluiden pohjalta:

 

  • lisätä ymmärrystä muotoiluprosessista ja sen roolista strategiassa 
  • lisätä ymmärrystä muotoilun tuottamasta arvosta
  • saada case-esimerkkejä muotoilun tuomista hyödyistä liiketoiminnalle
  • saada mahdollisuuksia verkostoitua ja löytää oikeat kumppanit
  • saada tietoa, joka auttaa muotoilupalvelujen ostamisessa. 

Samalla tehtiin sisältöjen priorisointia pohjautuen Design Forum Finlandin omaan strategiaan ja mietittiin, millaisia käyttäjäpolkuja rakentamalla tukisimme parhaiten strategiassa määriteltyjä tavoitteita.

– Projektin onnistumisen kannalta taustatyö ja lähtökohtien selvittäminen on välttämätöntä. Käyttäjät olivat keskiössä, joten selvitimme, minkälaisia tarpeita ja toiveita pääkohderyhmillämme on. Selvitimme myös, miten voisimme parhaiten tukea niitä liiketoiminnan kehittämisessä. Käyttäjätutkimus antoi meille uutta ja erittäin arvokasta tietoa siitä, mihin kysymyksiin meiltä toivotaan vastauksia ja apua. Haastatteluiden pohjalta sivustolle muodostettu tarvelähtöinen navigaatio oli hieno löydös. Käyttäjälähtöisyyteen halusimme yhdistää korkean visuaalisen tason. 

Parempaa konversiota

Pureuduimme vanhan sivuston dataan ja etsimme sieltä pullonkauloja, joita verkkosivustouudistuksella voitaisiin ratkaista ja näin tarjota parempi käyttäjäkokemus. Yksi esiin noussut haaste oli korkea poistumisprosentti: merkittävä osa sivuston kävijöistä ei jatkanut laskeutumissivua pidemmälle. 

Käyttäjäpolkuja määritellessä verkkosivuston yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin verkoston kasvattaminen, eli yhä suuremman yritysten määrän tuominen Design Forum Finlandin toiminnan piiriin. Aiempaa tehokkaampaa konversiota lähdettiin tukemaan lisäämällä sivuille selkeitä call to action -toimintoja, jolloin Design Forum Finlandista kiinnostuneelle kävijälle löytyi aina tapa ottaa seuraava askel, oli se sitten ilmoittautuminen tapahtumaan, seuraava kiinnostava ja relevantti sisältö kulutettavaksi tai yhteydenottopyyntö. Näin pyrittiin myös minimoimaan välitön poistuminen sivustolta.

– Aiempi sivusto ei enää tarjonnut meille mahdollisuuksia kaiken sisältömme esille tuomiseen, niin kuin olisimme halunneet. Tuotamme runsaasti erimuotoisia palveluita mm. artikkeleista konsultoitiin ja tapahtumista henkilökohtaisiin tapaamisiin. Uuden sivuston kautta toivomme, että käyttäjät löytävät koko sen kirjon, jota meillä on tarjota ja toisiaan tukevat asiasisällöt. Uusista verkkosivuista haluttiin luoda kokonaisuus, joka kerää yhteen käyttäjän kannalta keskeisen materiaalin ja motivoi liikkumaan sivuston sisällä, mutta ohjaa myös Design Forum Finlandin muihin viestintäkanaviin. 

Prototyyppi käyttöliittymästä nopeasti

Työpajavaiheen jälkeen Knowitin suunnittelijoilla oli riittävästi tietoa ja ymmärrystä asiakkaan toiminnasta ja kohderyhmistä, jotta varsinainen suunnittelu voitiin aloittaa.

Ensimmäinen prototyyppi käyttöliittymästä esiteltiin asiakkaalle vain viikko työpajavaiheen jälkeen. Käyttöliittymän kantava ajatus on tukea erilaisia käyttötarkoituksia mahdollisimman hyvin. Halusimme palvella niin spesifiä tietoa hakevaa käyttäjää, kuin käyttäjää, joka ei tiennyt tarkalleen mitä oli hakemassa, mutta oli kiinnostunut muotoilun tarjoamista mahdollisuuksista.

Kun käyttöliittymän toiminnan peruslogiikka oli todettu toimivaksi, lähdimme suunnittelemaan palvelua sisältöosio kerrallaan. Pidimme asiakkaan kanssa useita yhteisiä suunnittelupalavereja, joissa työstettiin aina tiettyjä kokonaisuuksia kerrallaan.

WordPress mahdollistaa joustavan päivitettävyyden

Johtavana ajatuksena toteutuksessa oli vahva modulaarisuus. Sivusto rakennettiin WordPressin avulla siten, että ylläpitäjän on mahdollista lisätä mille tahansa sivulle palvelussa mikä tahansa erityyppinen elementti, joka palveluun suunniteltiin.

Näin asiakas ei ole sidottu staattisiin sivupohjiin vaan voi muokata kaikista palvelun näkymistä helpommin juuri sellaiset, jotka toimivat parhaiten kyseisen sivun sisällölle. 

Harkittu ja huolella viimeistelty ulkoasu

Koska kyseessä on muotoilualan toimijan sivusto, kiinnitetään sivuston ulkoasuun vielä normaalia enemmän huomiota. Sivuston ulkoasun ei kuitenkaan haluttu vievän huomiota varsinaiselta sisällöltä, vaan ilmeen haluttiin olevan kevyt ja ilmava, mutta hyvin viimeistelty. Viimeisen silauksen sivustolle antavat Mikko Ryhäsen valokuvat, joita on käytetty pääsivulla.

– Yhtäaikaisesti sivustouudistuksen kanssa olemme jatkaneet oman brändimme kehittämistä ja rakentamista entistä tunnistettavammaksi ja selkeämmäksi. Sivustolla tämä näkyy uuden kuvamateriaalin kautta, joka on valokuvaajaksi valitsemamme Mikko Ryhäsen käsialaa. Kuvamaailmalla haluamme heijastaa arvojamme ja identiteettiämme. Verkkosivujen lisäksi Mikko Ryhäsen upeita valokuvia voi nähdä vähitellen muissakin kanavissamme. Koska Design Forum Finland toimii muotoilujohtamisen saralla, myös oman tekemisen täytyy noudattaa tätä linjaa, Kaira kertoo. 

Tulokset

Uudistus on ollut myös lukujen valossa onnistunut. Kävijämäärät ja sivulataukset ovat nousseet kolmanneksella ja myös sivulla käynnin laadulliset mittarit, kuten istunnon kesto ja istuntojen määrä per käyttäjä ovat nousseet. Mobiilikäytön määrä on noussut 37 %:sta 49 %:iin.

– Verkkosivuprojektia on ollut ilo tehdä! Sekä Knowitilla että oman talomme sisällä meillä on ollut erittäin ammattitaitoinen ja innostunut tiimi. Verkkosivuprojekti on nyt vasta alussa, meidän on tarkoitus jatkaa valittujen kumppaniemme kanssa ja kehittää sivustoa entistäkin paremmaksi, Kaira sanoo. 

Julkaisun jälkeen on suoritettu esimerkiksi käyttäjätestausta, jonka pohjalta sivustoa kehitetty edelleen.

Ota yhteyttä
Susanna Salomaa
Business Unit Lead

Alkuun