Digistrategia pohjaa liiketoimintatavoitteisiin

Digistrategian laatiminen lähtee aina yrityksen liiketoimintatavoitteista. Liiketoimintatavoitteista valitaan ne, joihin pystytään tehokkaasti vaikuttamaan digitaalisilla keinoilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tai myynnin kasvattaminen. 

Ota huomioon kaikki palvelut

Digistrategian laadinnassa ”ison kuvan” muodostaminen on tärkeää. Mitä omia digipalveluilta yrityksellä on jo käytössä, miten hyvin ne tällä hetkellä palvelevat asiakkaita, kuinka selkeitä asiakaspolut ovat palveluiden sisällä ja niiden välillä? Mihin asiakastarpeisiin digipalvelut eivät tällä hetkellä vastaa lainkaan? Minkälainen kokonaisuus on teknisen arkkitehtuurin, riippuvuuksien ja hallittavuuden näkökulmasta? Lisäksi on hyvä kuvata mitä muita tärkeitä digitaalisia kontaktipisteitä löytyy, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, joissa asiakas kohtaa yrityksen.  

Tiekartta ohjaamaan toteutusta

Ison kuvan muodostamisen jälkeen laaditaan tiekartta, joka kuvaa miten nykyisiä palveluita lähdetään kehittämään ja mitä uusia palveluita tarvitaan. Tiekartta ottaa kantaa kehitystyön järjestykseen, riippuvuuksiin sekä aikatauluun. Tiekartan laadinnassa on toki tärkeää huomioida yrityksen resurssit. Tiekartalle otetaan sellaiset hankkeet, jotka yrityksen on realistisesti mahdollista toteuttaa.

Digistrategian onnistumisen kannalta on tärkeää, että strategiatyön osana määritellään selkeät mittarit, joilla digistrategian onnistumista voidaan seurata. 

Brändistrategia

Brändistrategia on osa yrityksen liiketoiminta- ja markkinointistrategiaa. Brändistrategia kuvaa ideaalitilan, sen miten yritys toivoo, että kuluttajat näkevät ja kokevat brändin.

Brändistrategiassa määritellään esimerkiksi brändin ominaisuudet, arvot, persoonallisuus ja sekä identiteetti. Brändistrategia kuvaa lisäksi sen, miten brändi erottautuu kilpailijoistaan.

Kun brändistrategia on määritelty, voidaan lähteä tekemään suunnitelmallista työtä, jotta todellisuus saadaan paremmin vastaamaan tätä mielikuvaa. Työ on jatkuvaa ja siihen vaikuttaa brändin itsensä tekemän viestinnän lisäksi jokainen kohtaaminen asiakkaiden kanssa ja brändiin liittyvät keskustelut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Ota yhteyttä
Christer Lybeck
CEO, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun